Thẻ: Đối tượng được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân;