Thẻ: Đối tượng bắt buộc áp dụng chuyển đổi HĐĐT từ ngày 01/07/2022;