Thẻ: Doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa được miễn giảm thuế giá trị gia tăng trong năm 2022?