Thẻ: Điều kiện để xuất hoá đơn theo từng lần thanh toán?