Thẻ: Điều chỉnh mức giá tỷ suất lợi nhuận tỷ lệ phân bổ lợi nhuận của người nộp thuế