Thẻ: Đánh giá và ghi nhận theo giá trị hợp lý trong sổ kế toán được quy định thế nào?