Thẻ: Có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử có mã?