Thẻ: Có được ủy quyền quyết toán thuế TNCN khi làm 2 công ty?