Thẻ: Có được tẩy xóa thông tin trên sổ kế toán bị sai hay không?