Thẻ: Có được ký chứng từ kế toán bằng mực đỏ hay không?