Thẻ: Có bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế?