Thẻ: Có bắt buộc phải thông báo về việc phát hành hóa đơn điện tử không?