Thẻ: Có bắt buộc phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hay không?