Thẻ: Cách hủy hóa đơn theo Thông tư cũ còn tồn hoặc doanh nghiệp giải thể hoặc ngừng hoạt động