Thẻ: Cách hủy hóa đơn điện tử đã phát hành (đã ký số) và gửi cho bên mua hàng