Thẻ: các trường hợp được xuất hoá đơn theo từng lần thanh toán?