Thẻ: Các trường hợp buộc phải hủy hóa đơn điện tử đã phát hành;