Thẻ: Các loại tài sản và nợ phải trả được đánh giá và ghi nhận theo giá trị hợp lý vào thời điểm nào?