Thẻ: Các đối tượng hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu