Thẻ: Các bên chịu thuế nhà thầu theo thỏa thuận hợp đồng được hay không?