Thẻ: Báo cáo tài chính năm trước bị sai có được nộp lại không?